תקנון ותנאי האתר והחנות

תקנון ותנאי האתר והחנות

 1. האתר סולחה הינו בין היתר חנות וירטואלית (להלן: "האתר ו/או החנות"), שמופעלת על ידי חברת יניב שוורצמן בע"מ (להלן: "החברה").
 2. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש לכל התנאים הכתובים בתקנון האתר. הרכישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. בהתאם, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה.
 3. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים. האתר והחנות לא נושאים באחריות כלשהי למידע המופיע בהם ולשימוש בהם ואין לראות בהם המלצה לנקוט כל פעולה מכל סוג ללא יעוץ מקצועי של בעל מקצוע מטעם החברה.
 4. כל התייחסות בתקנון זה בלשון זכר, הינה לשם הנוחות בלבד, ומתייחסת לבני שני המינים באופן שווה.
 5. כל השירותים והמוצרים הנמכרים בחנות, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב בחנות.
 6. כל אדם המבצע כל פעולת רכישה בחנות, מצהיר- בעצם ביצוע הרכישה - כי הוא מודע לתקנון האתר והחנות ולכללים החלים על רכישת מוצרים ושירותים, מכל סוג, באמצעות האתר ומסכים לתחולתם על פעולת הרכישה (להלן: "הלקוח").
 7. בכל מקרה של סתירה בין האמור והמפורט לצד המוצר לתקנון ותנאי האתר, יחולו הכללים המפורטים בתקנון ובאתר.
 8. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לגולש, אם יגרם לו נזק, עקב שימוש באתר.  
 9. למען הסר ספק, השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ולפיכך לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.
 10. לבירורים, ניתן לפנות לחנות בטלפון: 03-6508506. במידה ואין מענה, ניתן לשלוח מייל ל-shop@sulcha.co.il ואנו נחזור אילכם בהקדם.
 11. רשאים לבצע פעולות בחנות, תושבי מדינת ישראל, בני18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
 12. פעולת רכישה של מוצרים באתר, נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל.
 13. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה בחנות הוא אישור חברת האשראי - אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הלקוח לבצע את פעולת הרכישה - לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה.
 14. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הלקוח למלא פרטים אישיים. מילוי הפרטים הינו תנאי הכרחי לרכישה.
 15. החנות תהא רשאית להתנות אספקת מוצר ללקוח בחתימת בעל כרטיס האשראי - לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי, במעמד אספקת המוצר.
 16. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החנות רשאית למנוע מכל לקוח מלרכוש מוצרים באתר, על פי שקול דעתה המלא וללא כל נימוק, במניעת מכירת השירות, ובלבד ותשיב ללקוח את מלוא עלות הרכישה בה נשא.
 17. החנות מציעה לרכישה מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים, כפי שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחנות שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 18. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ו/או במלאי הספק (לרבות מקום, במידה ומדובר בהרצאה ו/או בהכשרה). לפיכך אם לא תוכל החנות לספק את המוצר ללקוח עקב חוסר במלאי ו/או חוסר במקום, תשיב החנות ללקוח את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, ובמקרה זה, לא תהיה ללקוח כל טענה או תביעה כנגד החנות בעניין זה.
 19. כל מוצר המוצע לרכישה בחנות ילווה בנתונים הבאים לפחות:
  • מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
  • מחיר ההובלה או המשלוח.
  • החנות תהא רשאית להתנות אספקת המוצר לאזורים מרוחקים בארץ בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד, מטעמים אלו.
  • דרך ומועד אספקת המוצר - מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
  • מפרט כללי של המוצר.
 20. החנות תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה בחנות, תוך מספר ימים, בהתאם לאופציית המשלוח אותה הלקוח בחר בעת רכישת המוצר ובהתאם לאזור בו גר הלקוח. ניתן יהיה לאסוף מוצרים הנמכרים בחנות ממשרדי החברה רק אם מצויין באופן מפורש כי ניתן לעשות זאת.
 21. החנות לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 22. מחיר המוצר המופיע בחנות לעולם אינו כולל את דמי המשלוח.
 23. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את הרכישה. מפעילי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים על ידי הלקוח למערכת.
 24. במקרה בו בחר הלקוח שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.
 25. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הלקוח ישמשו לשימושה הפנימי של החנות והחברה ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר/צד ג', למעט העברת הפרטים לחברת האשראי, לשם אישור ביצוע עסקת הרכישה. הלקוח מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת נתוניה של החברה.
 26. חיוב הלקוח בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, בכפוף לאישור חברת האשראי.
 27. האחריות לתקינות מוצרים הנרכשים בחנות, חלה על הספק החתום על תעודת האחריות שסיפק את המוצר לרוכש.
 28. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
 29. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר,במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונת המוצר או בכל עניין אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהא החנות רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו ללקוח מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
 30. המוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם תקבע החברה, ביחס לכל מוצר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 31. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את האתר, לרבות, בהוספת ו/או הפסקת אספקת מוצרים או שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש ו/או שינוי המחירים המוצעים על ידיה ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הלקוחות ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מהחברה בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.
 32. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי החברה רשאית להפסיק מדי פעם את השימוש באתר, את רכישת המוצרים המוצעים על ידיה באתר, וכיו"ב, לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידיה בהקשר לשירותים המוצעים באתר.
 33. בכל מחלוקת עם החברה ו/או מי מטעמה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 34. כל הודעה ללקוח תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שתישלח בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הלקוח בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
 35. ניתן לבטל כל רכישה בחנות בהתאם לתנאי הביטול הפורטים להלן, ובלבד והבקשה לביטול תעשה באמצעות פניה בדוא"ל לחנות, למייל: shop@sulcha.co.il, בה יתבקש ביטול הרכישה, ורק לאחר קבלת מייל תשובה המאשר את ביטול הרכישה. על ביטול רכישה יחולו התנאים המפורטים מטה בהתייחס לביטולים.
 36. מדיניות החזרות וביטולים של מוצרים:
  • החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש עם החנות. 
  • מוצר מוחזר, חייב להיות חדש, בטרם נעשה בו כל שימוש, באריזתו המקורית, שאריזתו במצבה המקורי על כל חלקיה וסימניה.
  • החזרה תתבצע, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, לכל היותר, בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.
  • דמי הובלת המוצר מן החנות וחזרה לחנות הם באחריות הלקוח. יובהר, כי גם במקרים בהם ניתן משלוח חינם, עלות המשלוח תנוכה מההחזר הכספי עבור המוצר. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות בגין רכישת המוצר, כגון: מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ליעדים אחרים בארץ, וכיו"ב, יחויב הלקוח בעלויות אלה. 
  • בהחזרת מוצרים ובקבלת ההחזר הכספי, ינוכו דמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪ לפני הנמוך מבניהם + דמי המשלוח + עלות החיוב, ככל שתהא.
  • שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן להפנות לשירות הלקוחות של החנות, בטלפון: 03-6508506
 37. מדיניות החזרות וביטולים של שירותים (לרבות שירותי גישור, ייעוץ, הכשרות, הדרכות וכ"ו):
  • הלקוח מאשר בביצוע רכישת שירות מהחנות, כי מדיניות הביטולים מסתמכת על העמדה ושריון, של אנשי מקצוע, אף אם מדובר בקבוצה.
  • ביטול רכישת שירות יהיה באופן הבא:
   • ביטול אשר ייערך בתוך 48 שעות ממועד הרכישה כאשר דמי ביטול יעמדו על סך של 5% מערך השירות או 100 ₪ לפני הנמוך מבניהם + עלות החיוב, ככל שתהא.
   • ביטול עד 45 ימים לפני המועד שנקבע לתחילת קבלת השירות, דמי הביטול יעמדו על 20% מערך השירות.
   • ביטול עד 14 לפני המועד שנקבע לתחילת קבלת השירות, דמי הביטול יעמדו על 35% מערך השירות.
   • ביטול עד 3 ימים לפני המועד שנקבע לתחילת קבלת השירות, דמי הביטול יעמדו על 50% מערך השירות.
 1. כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר- בעצם ביצועה - כי כתובת המייל שמסר היא נכונה, והחברה תהא רשאית לשלוח לו מבצעים ועדכונים מפעם בפעם.
 2. האחריות למתן השירות ו/או המוצר תינתן על ידי הספק הרשום בתיאור המוצר והשירות ולא על ידי החנות ו/או החברה.
 3. החנות עושה מאמצים רבים על מנת להגן על הלקוחות ו/או המשתמשים באתר מפני סיכונים קיימים מעצם השימוש באינטרנט. על אף האמור, לא ניתן, כידוע, ליצור הגנה מוחלטת והחנות או נותני שירותים אחרים באתר לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מגלישה ו/או שימוש באתר, חוסר זמינות של החנות או חוסר זמינות של שירות זה או אחר.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא יהיו ללקוחות או למשתמשים טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החנות בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו להם עקב השימוש בשירותים השונים. כמו כן, יודגש כי החנות לא תישא באחריות כל שהיא לכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם, למשתמש או לקוח עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום השירותים כולם או מקצתם.
 5. החנות ו/או החברה ו/או מי מטעמם הפועלים בהתאם לאותם הסטנדרטים רשאים להשתמש במידע המופיע בטופס הרכישה על מנת להביא ללקוח את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות. השימוש במידע האישי ובמידע נוסף שאיננו אישי יעשה לא רק על מנת לספק לך את המידע והשירותים המבוקשים אלא גם כדי לפתח ולהציע שירותים ומידע נוסף מתוך אמונה, שזה יועיל לקהל הלקוחות של החנות. ייתכן שימוש במידע אישי שנמסר לחנות למטרות של ביקורת פנימית, תאימות וביטחון מידע.
 6. החנות והחברה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 7. החנות ו/או החברה מתחייבות שלא לעשות שימוש במידע המסופק להם ע"י הלקוח אלא על מנת לאפשר את הרכישה בחנות הווירטואלית ובהתאם לכל דין.
 8. כפתור "שלח" ו/או "רכישה" יש משום הסכמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים לשירותים והמוצרים הנרכשים, וניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה ניתן לעשות זאת בשליחת מייל ו/או בשיחת טלפון.
 9. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובחנות הווירטואלית הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 10. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהחנות הווירטואלית, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעםהחברה.
 11. החנות שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו לרבות תנאי השימוש, אופן רכישת המוצרים והשירותים והכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.